Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de onlinediensten van Arabischplein


1. Gebruiksvoorwaarden en waarschuwing

Elke gebruiker die toegang krijgt tot de voorgestelde diensten van Arabischplein, verbindt er zich toe zich zonder voorbehoud aan de voorliggende gebruiksvoorwaarden te houden.

Arabischplein is vrij om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Elke gebruiker is dus gehouden naar de versie te verwijzen die op de datum waarop hij deze geraadpleegd heeft online stond. Deze zal automatisch de laatste versie zijn van de permanent beschikbare voornoemde algemene gebruiksvoorwaarden.


 Arabischplein eenmanszaak, gevestigd in Westerlengte 175, 1034TC te Amsterdam, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64238857;
Website: de website www.arabischplein.net en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van Arabischplein.


 2 - Toepasselijkheid

 

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.      Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.      Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 


3. Toegang tot (en inschrijving voor) de diensten

3.1. Plaats van de dienstverlening

Het gebruik van de diensten gebeurt uitsluitend van op afstand. De gebruiker kiest zelf vrij zijn plaats van het gebruik van onze diensten (thuis, op kantoor…).

3.2. Gebruik van de diensten

a-Om toegang te krijgen tot Arabischplein moet de gebruiker zich inschrijven volgens de beschreven procedure. Elke gebruiker krijgt vervolgens een login en een persoonlijk paswoord toegewezen die hem toegang tot de diensten zullen verlenen.

 

b- Je dient je Inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je Arabischplein daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

 

c- Het is niet toegestaan om:
-  andere gebruikers om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account;
-   je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze dan door het     gebruik van je eigen Inloggegevens;
-   iemand anders toegang te verschaffen tot je account.

3.3. Bereikbaarheid

Met zijn login en zijn persoonlijk paswoord kan de gebruiker 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang tot onze diensten krijgen. Arabischplein kan zich echter genoodzaakt zien de dienstverlening of een deel van de dienstverlening te onderbreken wegens onderhoudswerkzaamheden. De gebruiker aanvaardt deze tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten zonder welke schadeloosstellng ook te kunnen eisen.

3.4. Vereiste configuratie

De gebruiker erkent over de volgende minimale technische configuratie te beschikken: Windows 2000/XP/Vista/Seven of Mac OS X 10.1 of hoger of een Linuxdistributie (32 of 64 bits), resolutie : 1024x768, Pentium III, 256 MB RAM, een standaard geluidskaart, een microfoon, luidsprekers of een hoofdtelefoon, Internet Explorer 6 of Mozilla Firefox 1.5 of hoger, Flash Player 9 of hoger.

Arabischplein kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld als men moeilijk toegang krijgt tot de diensten zo de gebruiker niet beschikt over de noodzakelijke minimumconfiguratie.

3.5. Inschrijving

Als de gebruiker zich online inschrijft, verbindt hij er zich toe dat zijn persoonlijke gegevens waar, nauwkeurig, recent en compleet zijn zoals gevraagd op het inschrijvingsformulier voor de diensten. Hij verbindt er zich in het bijzonder toe geen valse identiteit op te geven. De gebruiker verbindt er zich toe de gegevens die hij bij zijn online inschrijving heeft ingevoerd te actualiseren.

De rechten op de toegang tot de site en het gebruik van de diensten zijn niet overdraagbaar. De herkenning van de gebruiker via een sitenaam en een paswoord vallen onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De gebruiker stelt zich garant om deze identificatiegegevens geheim te houden en niet door te geven.4. Garanties

Arabischplein verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke bepalingen op nationaal en internationaal vlak en meer bepaald de wetgeving op de bescherming van het privéleven. Geen enkele persoonlijke informatie die betrekking heeft op de gebruiker (adres, email, telefoonnummer, faxnummer, demografische gegevens, identificatiegegevens…) zal verwerkt worden zonder de expliciete toestemming van de gebruiker.


5. Beperking van de verantwoordelijkheid

Arabischplein garandeert dat de diensten die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld beantwoorden aan de hoogste technische eisen en veiligheidsnormen. Arabischplein zal evenwel in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade, als daar zijn het verlies van uitbating, het verlies van gegevens… door de gebruiker opgelopen ten gevolge van een slechte functionering van de site. Geen enkele garantie zal door Arabischplein aan de gebruiker van de diensten worden gegeven. Globaal kan Arabischplein in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe schade, ongevallen, als sanctie geëiste schadeloosstelling, secundaire schade, bijzondere schade, of welk nadeel dan ook, in het bijzonder schade opgelopen ten gevolge van connectieverlies of van het verlies van gegevens die verwijzen naar het gebruik van diensten noch van vertraging ten gevolge van het gebruik van deze internetsite of door de onmogelijkheid deze te gebruiken. In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van Arabischplein op welke basis of vanwege welk motief dan ook, nooit hoger liggen dan het totaalbedrag van de factuur van de klant.

 

In het bijzonder garandeert Arabischplein niet dat het gebruik van de Website door het Kind bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties


6. Auteursrechten

Al de voorliggende site-informatie mag hoe dan ook onder geen enkele vorm worden gepubliceerd, gewijzigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden. De gebruiker erkent dat de informatie en de gegevens op deze site het eigendom van Arabischplein zijn en blijven en verbindt er zich toe hieraan niets te wijzigen. Elke zelfs gedeeltelijke weergave of reproductie van de voorliggende publicatie, onder welke vorm ook, waarbij inbegrepen fotokopie, fotografie, of een andere elektronische drager, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden.

 


 7 – Geschillen

 

1.      Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.      Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 


8 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.